A A+ A++
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepelnosprawnoscia Intelektualna - Kolo w Stargardzie Strona startowa Strona startowa Aktualności Formy Działalności Galeria Kontakt
Przekaz darowizne lub 1% podatku dla PSONI Kolo w Stargardzie
Aktualności

   09 maja 2023 r.
Ogłoszenie o sprzedaży

 

PSONI Koło w Stargardzie posiada na sprzedaż 9-osobowy samochód marki Renault Trafic, rok produkcji 2013. Samochód w bardzo dobrym stanie, regularnie serwisowany. Oferty prosimy składać w siedzibie Stowarzyszenia PSONI Koło w Stargardzie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16, 73-110 Stargard lub na adres e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl do dnia 15 maja 2023 roku do godz.10:00.

Marka i typ: RENAULT TRAFIC

Numer rejestracyjny: ZST 36485

Rok produkcji: 2013

Przebieg w km: 187 441 km

Pojemność silnika: 1995 ccm /85 kW (116 KM)

Paliwo: diesel

Liczba drzwi: 4

Stan techniczny: nieuszkodzony

Skrzynia biegów: manualna

Kolor: srebrny
Cena:
46 600 zł brutto

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16, od godz. 10.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 508 301 708   2 maja 2023 r.
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W STARGARDZIE W DNIU 18.05.2023R.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Uchwalenie regulaminu obrad.

 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 9. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).

 10. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).

 11. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.

 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

 14. Ogłoszenie wyników wyborów.

 15. Ukonstytuowanie się Zarządu.

 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

 17. Zamknięcie obrad.


 

UWAGA:

Projekt Regulaminu obrad oraz sprawozdanie merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej znajduje się w siedzibie Zarządu Koła ul. Wł. Sikorskiego 16 (budynek WTZ) oraz na stronie internetowej Koła www.psoni.stargard.pl. Materiały będą udostępnione do wglądu od 2.05.2023r. Projekt Regulaminu obrad do pobrania -> tutaj   31 marca 2023 r.
Zaproszenie do składania ofert

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Minimalne wymagania techniczne zawarte są w załączniku: Zapytanie ofertowe Do oferty należy załączyć wzór umowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23.06.2023 r. Termin i miejsce składania ofert 07 kwietnia 2023 r. do godziny 9:00 osobiście w siedzibie Koła, pocztą elektroniczną na adres e-mail:zk.stargard@psoni.org.pl lub drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia) na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 73 – 110 Stargard. Z dopiskiem ,, Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego’’ Osoba do kontaktów: Edyta Lew Tel. 508 301 708


   1 marca 2023 r.
Zaproszenie do składania ofert

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością. Minimalne wymagania techniczne zawarte są w załączniku : Zapytanie ofertowe Do oferty należy załączyć wzór umowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 23.06.2023 r. Termin i miejsce składania ofert 10 marca 2023 r. do godziny 14:00 osobiście w siedzibie Koła, pocztą elektroniczną na adres e-mail:zk.stargard@psoni.org.pl lub drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia) na adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 73 – 110 Stargard. Z dopiskiem ,, Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego’’ Osoba do kontaktów: Edyta Lew Tel. 508 301 708


   20 stycznia 2023 r.
Program wyrównywania różnic między regionami III- obszar F

 

W okresie od 17 grudnia 2021 r. do 30 września 2022 r. na podstawie umowy o realizację ,, Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ w obszarze F pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zrealizowało projekt, pn. ,,Termomodernizacja budynku przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz remont drogi wewnętrznej i utworzenie placu na samochód służbowy służący do przewozu osób niepełnosprawnych’’.

W ramach projektu przeprowadzone zostały prace obejmujące termomodernizację budynku oraz remont drogi wewnętrznej. Przeprowadzenie tego zakresu robót pozwoliło zwiększyć funkcjonalność placówki.

Koszt realizacji projektu wyniósł 113 539,21 zł , kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 86 454,73 zł.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’ – obszar F   24 październik 2022 r.
Konkurs na wyłonienie podmiotu

 

Konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022rok z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków PFRON, pn.: "Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia" realizowanego od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023r.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością IntelektualnąKoło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia" wykonywanego od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2022r. do 31 marca 2023r.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia 30.11.2022r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem:https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

w Stargardzie

   13 lipca 2022 r.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

Modernizacja i naprawa ciągu komunikacyjnego wraz z modernizacją i naprawą schodów wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie.
   5 lipca 2022 r.
Bilans i sprawozdanie za 2021r.

-> Bilans 2021
-> Informacja dodatkowa do bilansu
-> Bilans 2021 podpisany
-> Sprawozdanie z badania sprawozdania 2021 PSONI podpisane   12 czerwca 2022 r.
Konkurs 1/2021, pn.: Sięgamy po sukces

   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje o realizacji projektu, pn. „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie jest realizowane w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2025r. (3 lata).
Aktualnie w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r., realizowany jest pierwszy okres finansowania Projektu.
Podstawowym celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, usamodzielnienie, włączenie społeczne oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem jak i zapewnienie osobom zamieszkałym w Mieszkalnictwie wsparcia w celu umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym oraz zapobiegania umieszczenia w placówce całodobowej. Realizowane jest nabywanie i podtrzymywanie umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności oraz zachowań społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
Realizacja zadania odbywa się w czterech obszarach wsparcia:


1. Nauka samodzielności we własnym gospodarstwie domowym.

2. Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.

3. Nabywanie wprawy w czynnościach codziennych w mieszkaniu.

4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku.


Uczestnikami projektu są podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię rad i zespołów programowych placówek Koła.

 

Realizacja projektu przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tytuł projektu "Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia" Konkurs "Sięgamy po sukces".
   28 grudnia 2021 r.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: „Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność”

Konkurs: 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania ON intelektualnie w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: zwiększenie samodzielności ON, włączenie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, zapewnienie aktywnej integracji, kontynuacja nabywania i podtrzymywania umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności, zachowań społecznych.

Realizacja zadania odbywa się w czterech obszarach wsparcia:

 1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
 2. Nabywanie umiejętności samoobsługowych
 3. Trening czynności codziennych w mieszkaniu
 4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku

Termin realizacji projektu od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.
W trzecim okresie finansowania od 01.04.2021 do 31.03.2022 r:
Wartość dofinansowania ze środków PFRON: 585 423,00 zł.
Całkowity koszt zadania: 651 056,00 zł.   3 grudnia 2021 r.
Miedzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

3 grudnia, to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Przez wiele lat organizowaliśmy obchody tego święta, aby wyrazić szacunek w stosunku do naszych podopiecznych oraz tych, którzy z nami pracują. Była również okazja aby podziękować przyjaznemu otoczeniu.

Czytaj dalej ...
   18 listopada 2021 r.
KONKURS - badanie sprawozdania finansowego za 2021

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność" wykonywanego od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia 30.11.2021 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: Strona internetowa - sprawozdania finansowe opp   29 października 2021 r.
Ostatnie pożegnanie Pana Henryka Puchały

Henryk Puchała Z żalem zawiadamiamy, że dnia 24.10.2021 roku zmarł Pan Henryk Puchała, społecznik i wieloletni działacz naszego Koła. Jako Rodzic, pomimo straty niepełnosprawnego syna, poświęcał się pracy społecznej na rzecz naszej społeczności. Pełnił odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła PSONI w Stargardzie.

Zawsze gotów do pomocy, rady i wsparcia. Człowiek o ogromnej wiedzy i sympatii do innych. Z żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o Jego śmierci.

Ś.P. Henryka Puchałę pożegnamy dnia 29.10.2021 r., na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie, przy ul. Kościuszki, o godzinie 11.00.

Zarząd Koła PSONI w Stargardzie, Kadra i Uczestnicy placówek prowadzonych przez Koło.   25 czerwca 2021 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.   10 czerwca 2021 r.
Mieszkalnictwo wspomagane
szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie
na rozwój i niezależność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uprzejmie informuje, że aktualnie realizuje projekt pn. „Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków PFRON.

Zadanie jest realizowane w okresie 01.04.2019r. – 31.03.2022r. (3 lata).

Aktualnie w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r., realizowany jest trzeci okres finansowania Projektu.

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania ON intelektualnie w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: zwiększenie samodzielności ON, włączenie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, zapewnienie aktywnej integracji, kontynuacja nabywania i podtrzymywania umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności, zachowań społecznych.

Realizacja zadania odbywa się w czterech obszarach wsparcia:
 1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
 2. Nabywanie umiejętności samoobsługowych
 3. Trening czynności codziennych w mieszkaniu
 4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku

Uczestnikami projektu są podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię Rad Programowych placówek Koła.

Koordynator
Mieszkalnictwa Wspomaganego
mgr Paulina Rybicka-Jedynak

   3 0 listopada 2020 r.
Bezpieczne WTZ
i rehabilitacja społeczno-zawodowa
osób z niepełnosprawnościami

Zarząd PSONI Koło w Stargardzie rozpoczął realizację grantu w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztat terapii zajęciowej.

Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie.

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE.

Okres realizacji projektu: sierpień 2020 r. - grudzień 2020 r.

Wysokość grantu: 8 316,00 zł.   10 listopada 2020 r.
Konkurs:
badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przerowadzenie badania sprawozdania finansowego obejmuący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Preferowany termin przeprowadznia badania : do 31 marca 2021 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do 30 listopada 2020 r. Oferty naależy przesłać lub składań do Zarządu Koła PSONI w Stargardzie, pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Generała Władysława Sikorskiego 16, oraz na skrzynkę e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl
Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Gen. Sikorskiego 16 w Stargardzie w zamkniętej kopercie z adknotacją: "oferta na badnie sprawozdania finansowego PSONI Koło w Stargardzie". Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finanswowego niezbędne informacje do sprządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem: http://bopp.pozytek.gov.pl .   12 sierpnia 2020 r.
Zapytanie ofertowe

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

Wymiana nawierzchni zewnętrznego ciągu komunikacyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Stargardzie.   10 grudnia 2019 r.KONKURS: Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 r.,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego obejmujący okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31 marca 2020 r. włącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do 20.11.2019 r. Oferty należy przesłać lub składać do Zarządu Koła PSONI w Stargardzie, pod adresem 73 - 110 Stargard ul. Generała Władysława Sikorskiego 16.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Generała Sikorskiego 16 w Stargardzie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „oferta na badanie sprawozdania finansowego PSONI Koło w Stargardzie”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem http://bopp.pozytek.gov.plSprawozania PSONI za 2018 rok
REGULAMIN OBRAD

Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Stargardzie dnia 21 maja 2019 r.
ZAKOŃCZENIE projektu
Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, że zakończyło realizację zadania zleconego PFRON pn "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym".

Podstawowym celem projektu była kontynuacja 18-letniego okresu rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów w kierunku samodzielnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. W ostatecznym rezultacie projekt służył nowej jakości życia i funkcjonowania ON.

Projekt:
– etap 1 realizowany w okresie 01.04.2017. – 31.03.2018.
- etap 2 realizowany w okresie 01.04.2018. – 31.03.2019.REKRUTACJA
Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uprzejmie informuje, że prowadzi rekrutację grupy docelowej do realizacji zadania zleconego PFRON pn. "Mieszkalnictwo Wspomagane szansą osób niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność".

Zadanie będzie realizowane w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r. (3 lata).

Podstawowym celem projektu będzie kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania ON intelektualnie w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: zwiększenie samodzielności ON, włączenie społeczne, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, zapewnienie aktywnej integracji, kontynuacja nabywania i podtrzymywania umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności, zachowań społecznych.

Realizacja zadania odbędzie się w czterech obszarach wsparcia:
 1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
 2. Nabywanie umiejętności samoobsługowych.
 3. Trening czynności codziennych w mieszkaniu.
 4. Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku.
Uczestnikami projektu mogą być podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię Rad Programowych placówek Koła.

Termin zakończenia rekrutacji: 31.03.2019 r.K O N K U R S :
Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę specjalistycznego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówki Środowiskowego Domu Samopomocy.
Minimalne wymagania techniczne zawarte są w poniższym pliku:
Do oferty należy załączyć wzór umowy.
Termin dostawy: najpóźniej do 10.12.2018 r.

Termin i miejsce składania ofert 9.11.2018r. do godziny 15:00 osobiście, na adres e – mail dom.samapomoc@wp.pl lub zk.stargard@psoni.org.pl lub drogą pocztową (liczy się data i godzina doręczenia) na adres:

Polskie Stowarzyszenie
na rzecz osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16
73 – 110 Stargard.

Osoba do kontaktów: Anna Cokan
tel. 607 – 717 – 642 lub 91 577 – 62 – 71.K O N K U R S :
Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r., z jednoczesnym przeprowadzeniem audytu projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym" wykonywanego od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r. Audyt zewnętrzny dotyczący projektu obejmuje okres od dnia 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Sikorskiego 16 w Stargardzie do dnia 31.10.2018 r. Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę doświadczenia zawodowe w zakresie badań sprawozdań w organizacjach pozarządowych będących organizacjami pożytku publicznego i prowadzących działalność gospodarczą w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem:
https://www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp


Sprawozdanie PSONI 2017

Sprawozdanie z działalności za 2017 rok Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.
Bilans 2017 + informacje do bilansu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans 2017 + informacje dodatkowe do bilansu Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Walne Zebranie Sprawozdawcze - 17 maja 2018

17 maja 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Zakończenie realizacji zadania zleconego PFRON
PSOUU logo PSOUU logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie informuje, że zakończyło realizację 1 etapu zadania zleconego PFRON pn „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym”.
Konkurs:
badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego obejmujący okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tewłącznie z przekazaniem opinii i raportu biegłego rewidenta. Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do 15.11.2017 r. Oferty należy przesłać lub składać do Zarządu Koła PSONI w Stargardzie, pod adresem 73-110 Stargard ul. Generała Władysława Sikorskiego 16.

Oferty należy składać do Zarządu Koła PSONI przy ul. Generała Sikorskiego 16 w Stargardzie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PSONI Koło w Stargardzie”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku wyrażenia chęci przedstawienia swojej oferty na badanie sprawozdania finansowego niezbędne informacje do sporządzenia oferty prosimy pobrać ze strony internetowej, na której ogłaszane są sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego pod adresem: www.pozytek.gov.pl/ lub pod adresem http://bopp.pozytek.gov.pl
LODOŁAMACZE 2017

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargradzie - ZAZ Centralna Kuchnia zdobyło II miejsce na etapie regionalnym w kategorii "Zatrudnienie chronione" podczas XII edycji konkursu LODOŁAMACZE. W konkursie oceniano firmy, instytucje i organizacje z województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

LODOŁAMACZE to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie, których celem jest tworzenie odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem tych osób. Kapituła konkursu nagradza pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych i promujących niepełnosprawnych pracowników. 15 września 2017 r. na gali w Poznaniu stargardzki Zakład Aktywności Zawodowej "Centralna Kuchnia"będący placówką PSONI, zatrudniający 67 osób z niepełnosprawnością intelektualną został nagrodzony certyfikatem i pamiątkowym odznaczeniem.


Więcej infomacji oraz zdjęć na stronie: LODOŁAMACZE
Wsparcie osób z niepełnosprawnością

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie w Mieszkalnictwa Wspomaganego realizując zadanie zlecone PFRON pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym” wspiera i pomaga lokatorom mieszkalnictwa w aktywizacji i integracji.

W sierpniu 2017r. zorganizowano dla lokatorów mieszkalnictwa Wspomaganego szereg atrakcyjnych wyjazdowych form spędzania czasu wolnego.


Sprawozdania PSONI za rok 2016


Zebranie Członków PSONI

W dniu 26 maja 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie.Zakończenie realizacji zadania zleconego PFRON
PSOUU logo PSOUU logo

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że w dniu 31 marca 2017 r. zakończył realizację zadania zleconego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach XV konkursu PFRON pn. „Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Zadanie było realizowane w okresie 0d 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r. i objęło swoim działaniem 33 beneficjentów ostatecznych zadania – lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego.

W ramach projektu były realizowane następujące obszary wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny.
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Beneficjentami projektu byli podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie.

Grupa docelowa beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych), to 33 lokatorów - podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 62 lat w trzech grupach: 11 niepełnosprawnych pracowników ZAZ, 16 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 6 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Beneficjenci zadania to główni najemcy mieszkań położonych w Stargardzie przy ul. Przedwiośnie 85, ul. Przedwiośnie 99 oraz przy ul. Broniewskiego 2A. Realizacja projektu pozwoliła na zapewnienie działań wsparcia poprzez rehabilitację społeczną lokatorów mieszkalnictwa, stanowiła zapewnienie pełnej całodobowej opieki i rehabilitacji niepełnosprawnym oraz kontynuację ponad 15-letniego okresu samodzielnego życia osób niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty i wskaźniki wynikające z założeń projektu zostały zrealizowane.

Stargard, 3 kwietnia 2017 r.Rekrutacja grupy docelowej
PSOUU logo PSOUU logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie uprzejmie informuje, że prowadzi rekrutację grupy docelowej do realizacji zadania zleconego PFRON pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w drodze do samodzielności w Mieszkalnictwie Wspomaganym".

Zadanie będzie realizowane w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. (2 lata).

Uczestnikami projektu mogą być podopieczni sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię Rad Programowych placówek Koła.

Termin zakończenia rekrutacji: 31.03.2017 r.Zadanie zlecone PFRON

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje w ramach zadania zleconego PFRON projekt pn „Wsparcie Mieszkalnictwa Wspomaganego rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu oraz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja 15-letniego okresu rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób niepełnosprawnych intelektualnie, lokatorów Mieszkalnictwa Wspomaganego oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów w kierunku samodzielnego funkcjonowania w otwartym społeczeństwie. W ostatecznym rezultacie ma to służyć nowej jakości życia i funkcjonowania ON.

Projekt realizowany w okresie 01.04.2015. – 31.03.2017.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia ON:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny.
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych.

Beneficjentami projektu są podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie. Rekrutacja lokatorów – uczestników zadania do Mieszkalnictwa Wspomaganego, tym samym do udziału w projekcie, odbyła się wśród podopiecznych placówek prowadzonych przez Koło. Taki sposób funkcjonowania pozwala na zapewnienie jednolitego i pełnego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Grupa docelowa beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych), to 33 lokatorów - podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet w przedziale wiekowym od 25 do 62 lat w trzech grupach: 11 niepełnosprawnych pracowników ZAZ, 16 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 6 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy).

Beneficjenci zadania są głównymi najemcami mieszkań położonych w Stargardzie przy ul. Przedwiośnie 85, ul. Przedwiośnie 99 oraz przy ul. Broniewskiego 2A. System ten stanowi zapewnienie pełnej całodobowej opieki i rehabilitacji niepełnosprawnym. Wszyscy podopieczni mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Status materialny:
podstawowe źródło dochodu stanowi renta socjalna, w 11 przypadkach lokatorzy są pracownikami ZAZ "Centralna Kuchnia".

Harmonogram realizacji projektu:
1. Nabywanie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego
01.04.2015. – 31.03.2017
2. Trening zachowań społecznych zewnętrzny
01.04.2015. – 31.03.2017
3. Nabywanie umiejętności praktycznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych
01.04.2015. – 31.03.2017Archiwum aktualności:
rok 2016
rok 2015
rok 2014
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rok 2010
rok 2009
OPIS PROJEKTU
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

KRS: 0000010531   REGON: 810862803
NIP: 854 129 55 83
PSOUU logo ul. Generała Władysława Sikorskiego 16
73-110 Stargard
tel./fax: 48 91 - 577 60 58
e-mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Rachunek bankowy dla darowizn i przekazów 1%:
25 1240 3901 1111 0000 4218 9646